Bu hareketlerin bazıları önce barda yapılır. Ama ortada yapılırken bardan destek almadan yapmak ve denge kurmayı öğrenmek amaçlanır.

–     Port de Bras (Por dö bra)

–     Adagio (Adajiyo)

–     Temps lie (Tan lıye)

–     Battement Tendu (Batman tandü)

–     Jete (Jöte)

–     Fondue (Fondü)

–     Grand battement (Gran batman)

–     Arabesque (Arabesk)

–     Pirouette (Piruet) Dönüş

–     Sauter (Sote)

–     Allegro’lar (Hızlı hareketler)

–     Bağlantı hareketleri

Şimdi bu hareketlerin ayrıntılarını öğrenelim:

Port de Bras (Por dö bra): (Bkz. Kol Hareketleri, Por dö bra).

Adagio (Adajiyo): Bardaki gibi yapılır ama bir el barı tutmadan yapıldığı için bacak kaslarının güçlenmesini ve dengeli durarak bu hareketi yapma becerisini geliştirir. İleriki yıllarda Pas de deux (pa dö dö) yaparken adajiyo sık kullanılan bir hareket olacağı için önemlidir.

Temps lie (Tan liye): Birbirine bağlı hareketlerdir. Beşinci pozisyonda pliye, pliyedeyken çalışan bacağın öne, yana veya arkaya degaje yapılması, sonra ağırlığın çalışan ayağın üzerine geçirilmesi ve ayağın beşinci pozisyona kapatılmasıdır.

Battement Tendu (Batman tandü)

Jete (Jöte)

Fondue (Fondü)

Grand battement (Gran batman)

Arabesque (Arabesk)

Batman tandü, Jöte, Fondü, Gran batman ve Arabesk hareketlerinin yapılışı aynı bardaki gibidir. Bir elle bar tutulmadan yapıldığı için dengenin sağlanması daha zordur. Zaten bu nedenle bar- sız yapmaya çalışmak, bacak kaslarını dengeli durmayı sağlayacak kadar güçlendirmek içindir.

Pirouette (Piruet): Fransızca topaç gibi dönmek demektir. Balenin en önemli hareketlerinden biri dönüşlerdir. Fouette, A La Second Grand Pirouette gibi birçok şekli vardır.

Dönerken önce kendinize bir nokta seçin, hep oraya bakarak dönmeye başlayın. Vücudunuz dönsüh ama gözünüz hep o noktada takılı kalsın. Artık boynunuz zorlanmaya başladığı anda hızlıca başınızı çevirip aynı noktaya bakın ve vücudunuzun dönüşünü tamamlayın. Böyle yapmayı öğrendiğinizde başınız dönmeden ve yere düşmeden dönebilirsiniz. Döneceğiniz yöndeki kol yol göstericidir ama gövdeyi döndüren diğer koldur. Tüm gövde kare bozulmadan birlikte dönmelidir. Rahat dönebilmek için önce derin pliye yapıp ardından kendinizi iyice yukarı çekmelisiniz.

Fouette (Fuete): Çalışan bacak dönerken dönen bacağa kamçılama hareketi yaparak hız kazanmasını sağlar. Balerinlerin yaptığı bir dönüş hareketidir.

A La Second Grand Pirouette (A La Segond Gran Piruet): Dönerken çalışan bacak önce yana açılarak yapılan ve bale eserlerinde en sık kullanılan dönüş şeklidir. Baletlerin yaptığı bir dönüş hareketidir.

Dönüşlerin kuralı: Başınız dönmeden dönüşleri yapabilmeniz için hep aynı noktaya bakmaya çalışmanız gereklidir. Dönerken de gövde karesi bozulmamalıdır.

Sauter-Jump (Sote-Camp): Tüm zıplamalarda (sote) önce hafif bl pliye yapılarak yerden güç alınır Ayaklar havadayken tam gergin point, pozisyonunda olmalıdır ve omuzlar havaya kaldırılmamalıdır.

Zıplamaların kuralı: Zıplarkeşien büyük düşmanınızın yerçekimi, en büyük dostunuzun da yerin kendisi olduğunu unutmayın. Ancak yeri iterek daha yükseğe sıçraayabilirsiniz. Zıplarken omuzlar yukarı kaldırılmamalıdır.

Küçük sote: Küçük zıplamalar, bacakların ve ayakların daha seri çalışmasını ve büyük zıplamalara hazırlanmasını sağlayan hareketlerdir.

Soubresaut (Subröso): Hangi ayak pozisyonunda zıplanı- yorsa aynı pozisyonda yere inilmesidir.

Changement (Şanjman): Bu harekette, zıplarken üçüncü veya beşinci pozisyonda önde olan ayak, yere inerken arka­ya geçer.

Entrechat (Antrşa): Havaya sıçrayıp yere inene kadar bir­den çok kere şanjman yapılması şeklinde bir harekettir. Be­şinci pozisyonda zıplayıp öndeki ayakla arkadakinin yerini değiştirerek yapılır. Öndeki ayak zıpladıktan sonra önce öne vurup sonra arkaya getirildiğinde buna üçlü antrşa (Entrec­hat trois; antrşa trua); önce arkaya sonra öne değiştirildiğin­de buna dörtlü antrşa (Entrechat quatre, antrşa kuatr) deni­lir. Beş (Entrechat cinq, antrşa senk) ve daha çok kez ayak­lar yer değiştirilebilir. Beşliden fazlasının tek başına yapılabi­leceğini sanmayın, daha fazlasını ancak erkek dansçı, kadın dansçıyı havaya kaldırdığında havadayken yapmak müm­kündür.

Echappe (Eşape): Zıplarken bacakların birbirinden uzaklaş­tırılmasıdır, Yere inerken bacaklar öne, dördüncü pozisyona veya yana, ikinci pozisyona getirilir.

Büyük sote: Tüm sotelerin daha yükseğe zıplayarak yapılma şeklidir.

Pas de chat (Pa dö şa): Önce bir bacağınızı büküp (fondü) diğer ayağınızı dizinize getirin (pase). Sonra sıçrayıp bacak­ları değiştirin, bu sefer pase olan fondü yapsın, fondü olan da pase yapsın. İşte kedi gibi yürüme budur.

Saut de chat (So dö şa): Pa dö şa gibidir ama havaya sıçra­yınca her iki bacak birlikte dizden kırılarak yukarı çekilir.

Grand Jete (Gran Jöte): Büyük zıplama. Bir bacak önde ha­vaya doğru gran batman yaparak zıplayıp ileri zıplamak ve grand batman yapılan öndeki ayağın üstüne vücudun taşın­ması şeklinde yapılır. Seyredilmesi de yapması da çok zevk­lidir.

Sissonne (Sison): İki ayakla aynı anda zıplayıp bacakları açarak tek ayak’veya çift ayak üzerine inilmesidir. Çok değişik şekillerde yapılabilir. Hareketin sonunda arkadaki bacak kapanırsa sison ferme, kapanmazsa sison uver, pliye yapılırsa sison fondü olarak adlandırılır.

Allegrolar (Canlı, hızlı hareketler): Yukarıda sayılan hareket-lerin, aşağıda sayılan bağlantı hareketleriyle ardı ardına belli bir koreografik düzen içinde yapılmasıdır.

Bağlantı hareketleri: İki hareket arasında yapılan bağlantı hareketleridir. Başlıca bağlantı hareketleri şunlardır:

Glissade (Glisad): Pliye yaparak çalışan bacağın öne, yana veya arkaya degaje yapılması, sonra yine pliye yaparak o bacağın üzerine geçilmesi, transfer edilmesidir.

Pas de bourre (Pa dö bure): Sıkışık adım demektir. Bir Fransız dansı adımıdır. Birçok değişik şekilde yapılabilir. Bir bacak fondü, diğeri yana doğru jöte, sonra jöte yapan ayağın üzerine geçin rölövede iki adım atılır ve öbür bacağın üzerine basıp hareket tamamlanır.

Tags :
Share This :
Scroll to Top